هفتادو یکمین شماره ماهنامه بورس امروز با عنوان «کارنامه ای برای مدیریت دولتی» در خرداد ماه 1401 منتشر شد.

به گزارش بورس امروز، هفتادو یکمین شماره ماهنامه بورس امروز با عنوان «کارنامه ای برای مدیریت دولتی» در خرداد ماه 1401 منتشر شد.

71