آزادسازی قیمت برق و انرژی مزیتی برای افزایش سرمایه گذاری در این حوزه و اصلاح وضعیت فعلی که شامل کمبود منابع انرژی قابل دسترس برای عموم جامعه است، می شود.

به گزارش بورس امروز، آزادسازی قیمت برق و انرژی مزیتی برای افزایش سرمایه گذاری در این حوزه و اصلاح وضعیت فعلی که شامل کمبود منابع انرژی قابل دسترس برای عموم جامعه است، می شود.

قطعی برق  از دو منظر قابل بررسی است؛ اول، شبکه و قابلیت اطمینان شبکه و دوم، کفایت تولید. در حال حاضر جامعه با مسئله کفایت تولید مواجه است که به خاموشی صنایع و کاهش تولید محصولات صنعتی منتهی شده است.

آزادسازی قیمت برق پیش زمینه ای برای پوشش حوزه کفایت تولید خواهد بود؛ همچنین فرصت سرمایه گذاری در حوزه شبکه های انتقال و توزیع را  فراهم خواهد کرد. با آزادسازی قیمت برق، می توان انتظار داشت که صنایع زیرساخت ها و وضعیت تولید انرژی برق را پوشش دهد. در تمامی نقاط دنیا برق صنعتی نسبت به برق خانگی مورد حمایت قرار دارد و بر  این اساس بخش مولد مانند بخش کشاورزی جامعه شامل برق صنعتی می شود و در سبد حمایتی دولت ها قرار می گیرد.

بر اساس رفتار قالب بازارهای برق در دنیا بخش کشاورزی، بخش بدون یارانه است. اجرای این موضوع در کشور ما نیازمند ایجاد زیرساخت فرهنگی است. در حال حاضر در مواجه با خاموشی، اولویت  آزاد سازی قیمت های برق صنعتی خواهد بود که با توجه به مسائل فرهنگی، بخش خانگی از این موضع مبرا بوده که در ابتدا باید این مسئله اصلاح گردد و فرهنگ سازی  در بطن جامعه شکل گیرد.

با توجه به فرصت های موجود در کشور نظیر ارتقا کلاس نیروگاه ها و بهبود ظرفیت تولید واحدهای انرژی، ظرفیت های قابل توجهی را در توسعه ظرفیت برق تولیدی ایجاد کرده است که بخش مدیریت مصرف به شدت فعال گشته و عملا تمرکز مصرف باید به سمت مولد جامعه حرکت کند. در خصوص توسعه ظرفیت های نیروگاهی می توان عنوان کرد که برخی سرمایه گذاری های نیروگاهی مانند واحد بخار نیروهای مختلف که از ظرفیت واحدهای گاز استفاده کرده برای بهبود بهره وری و راندمان انرژی در کشور، انجام پذیرفته است. اما نکته حائز اهمیت در خصوص تولید برق عدم تناسب بین افزایش نیاز مصرف با میزان برق تولیدی کشور به عنوان تولید جدید یا نوسازی است و این موضوع سبب  خاموشی ها شده است. علت اساسی این موضوع عدم سرمایه گذاری در حوزه برق است که این موضوع با مدل های اقتصادی قابل جبران خواهد بود تا  با ترغیب سرمایه گذاران به این حوزه، محدودیت تولید برق را جبران کرد.

  • نویسنده : محمد حسین عسگری- مدیر عامل شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز