انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی اقدامی مثبت و ارزنده بوده که سبب شفافیت بیشتر شرکتهای دولتی گردیده است. نحوه تخصیص منابع دولتی و بهره وری از منابع و بازدهی برخی از شرکت های دولتی نشان از خدماتی بودن این شرکت ها دارد و هدف اصلی این شرکت ها کسب سود برای دولت نیست.

به گزارش بورس امروز، انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی اقدامی مثبت و ارزنده بوده که سبب شفافیت بیشتر شرکتهای دولتی گردیده است. نحوه تخصیص منابع دولتی و بهره وری از منابع و بازدهی برخی از شرکت های دولتی نشان از خدماتی بودن این شرکت ها دارد و هدف اصلی این شرکت ها کسب سود برای دولت نیست.

شرکت های که با هدف سودسازی برای دولت فعالیت می کنند را باید از شرکت هایی که با هدف سود سازی برای دولت تاسیس شده اند و امکان مقایسه بین شرکت های بورسی و برخی از این شرکت ای دولتی را ایجاد می کند، را از یکدیگر تفکیک نمود.

برخی از شرکت های دولتی، شرکت های مشابهی را در بازار سرمایه دارند که امکان مقایسه بین این شرکت ها و شرکت های بورسی و حتی خصوصی را امکان پذیر می نماید.

انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی با هدف شفاف سازی انجام خواهد شد در نتیجه تأثیر خاصی بر بازار سرمایه نخواهد داشت، مگر آنکه برخی از این شرکت های دولتی قصد عرضه اولیه داشته باشند که این موضوع در مبحثی جداگانه گنجانده خواهد شد. در این میان انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی نیز رعایت استانداردهای حسابداری لازم و ضروری است و عدم رعایت این استانداردهای حسابداری منجر به اشاره حسابرس به این موضوع خواهد شد که در نهایت بندهایی برای بیان این الزامات رعایت نشده ارائه خواهد گرفت.

  • نویسنده : معامله گر کارگزاری بانک سامان -مجید عبدالهی
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز