دو صندوق فوق که تحت مدیریت سبدگردان آگاه اداره می شود در 6 ماه گذشته عملکرد متفاوتی به شرح ذیل داشته اند که به تفکیک ارایه می شود.

به گزارش بورس امروز؛ صندوق سرمایه گذاری قابل معامله هستی بخش آگاه در تاریخ 20/03/1394 تحت شماره 11341 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ 30/01/1394 به شماره 35839 نزد اداره ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. صندوق مذکور در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار و اوراق مشاركت، اوراق صکوك و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار ، هرنوع سپرده و گواهی های سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری می نماید. کل خالص ارزش دارائی های صندوق در حدود 14.260.827 میلیون ریال می باشد.

در جدول زیر ترکیب دارایی صندوق در تاریخ پایان ادیبهشت ماه 1401 به شرح ذیل می باشد:

تاریخسهام مبلغ (میلیون ریال)سهام نسبت از کل داراییسپرده بانکی و اوراق مشارکت مبلغ(ميليون ريال)سپرده بانکی و اوراق مشارکت نسبت از کل داراییسایر دارایی‌ها مبلغ (میلیون ریال)سایر دارایی‌ها نسبت از کل دارایی
31/02/140112,687,111%86.49۱.۹۱۷.۰۰۱%13.0759.869%0.41

 

بازده کسب شده صندوق در 6 ماه گذشته به شرح جدول ذیل بوده که با مقایسه بازده بازار ارایه شده است:

 

شرحاز تاریختا تاریخبازده صندوق (ساده)بازده بازار (ساده)
7 روز گذشته1401/02/241401/02/31-0.12 %0.08 %
30 روز گذشته1401/02/011401/02/314.07 %4.46 %
90 روز گذشته1400/12/011401/02/3124.64 %23.96 %
180 روز گذشته1400/09/011401/02/319.62 %12.26 %

 

در نمودار زیر روند تغییرات قیمت های صدور و ابطال و قیمت آماری در 6 ماه گذشته ارایه شده است.

 

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت همای آگاه (نوع دوم) در تاریخ 24/06/1399 تحت شماره 11767 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ 18/08/1399 به شماره 50661 نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است.صندوق مذکور در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپردههای بانکی، سرمایه گذاری می نماید. کل خالص ارزش دارائی های صندوق در حدود 20,057,870 میلیون ریال می باشد.

کل خالص ارزش دارائی ها20,057,870,072,402 ریال

در جدول زیر ترکیب دارایی صندوق در تاریخ پایان ادیبهشت ماه 1401 به شرح ذیل می باشد:

تاریخاوراق مشارکت مبلغ (میلیون ریال)اوراق مشارکت نسبت از کل داراییسپرده بانکی مبلغ(ميليون ريال)سپرده بانکی مبلغ (ميليون ريال) سپرده بانکی نسبت از کل داراییسایر دارایی‌ها مبلغ (میلیون ریال)سایر دارایی‌ها نسبت از کل دارایی
31/02/140111,133,614%58.287,928,873%41.51408870.21

 

 

بازده کسب شده صندوق در 6 ماه گذشته به شرح جدول ذیل بوده که با مقایسه بازده بازار ارایه شده است:

 

شرحاز تاریختا تاریخبازده صندوق (ساده)بازده بازار (ساده)
7 روز گذشته1401/02/241401/02/310.41 %0.08 %
30 روز گذشته1401/02/011401/02/311.75 %4.46 %
90 روز گذشته1400/12/011401/02/315.15 %23.96 %
180 روز گذشته1400/09/011401/02/3110.17 %12.26 %

 

در نمودار زیر روند تغییرات قیمت های صدور و ابطال و قیمت آماری در 6 ماه گذشته ارایه شده است.

*به دلیل باتقسیم سود بودن صندوق در هر دوره تقسیم نمودار به قیمت 10.000 ریال رسیده و مجددا رشد نموده و تقسیم سود شده است.

 

  • نویسنده : سجاد میرزایی سوینی- کارشناس بازار سرمایه