حسابرس اتکام افزایش سرمایه 60 درصدی این شرکت را تایید کرد.

به گزارش بورس امروز؛ حسابرس شرکت بیمه اتکایی امین افزایش سرمایه این شرکت از 5 هزار میلیارد ریال به 13 هزار میلیارد ریال را تایید کرد.
این افزایش سرمایه 8 هزار میلیارد ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سایر اندوخته ها صورت خواهد گرفت.
این افزایش سرمایه با هدف شرايط خاص اقتصادي کشور و نياز بيمه گران اتکايي به سرمايه بيشتر جهت نگهداري ريسکهاي بيمه اي بزرگ در داخل کشور در سرمایه “اتکام” صورت خواهد گرفت.

  • منبع خبر : کدال