سهم معدنی و صنعتی گل گهر در حال عبور از سقف تاریخی حدود ۱۳۰۱۳ریال و گذر از یک ترند یا به عبارتی یک خط حمایت معتبر استاتیک است که معاملات آن هم به همین دلیل با احتیاط انجام می شود.

به گزارش بورس امروز؛ سهم معدنی و صنعتی گل گهر در حال عبور از سقف تاریخی حدود ۱۳۰۱۳ریال و گذر از یک ترند یا به عبارتی یک خط حمایت معتبر استاتیک است که معاملات آن هم به همین دلیل با احتیاط انجام می شود.

برگشت را هم به همان خط زده و میتواند به اهداف بالاتر از ۱۳۹۴۵ ریال که اهداف سختی است نیز دست یابد؛ مشروط بر آنکه سهم “کگل” 1- پر حجم تر معامله شود، 2- حمایت سهامداران را در برداشته باشد و در نهایت 3- فروشندگان این ناحیه ریسک پذیرتر باشند.