بانک اقتصاد نوین در اولین ماه سال جاری نزدیک به ۱.۸ هزار میلیارد تومان درآمد از محل پرداخت تسهیلات کسب کرد و در مقابل بیش از ۱.۷ هزار میلیارد تومان سود به سپرده گذاران اختصاص داد که حاکی از تراز مثبت این بانک در مهترین عملیات بانکی است و رشد ۳۳ درصدی در درآمد تسهیلاتی و ۴۴ درصد در سود پرداختی است.

به گزارش بورس امروز، بررسی عملکرد این بانک در سال گذشته حاکی از عمکرد بسیار مطلوب این بانک در بخش پرداخت تسهیلات و همچنین جذب منابع سپرده ای است که با روند رو به رشدی که در سال جاری آغار شده است می‌توان سال بسیار مطلوبی را پیش روی ذینفعان این بانک ترسیم کرد.

بانک اقتصاد نوین که با نماد “ونوین” و سرمایه ثبت شده بیش از سه هزار میلیارد تومان در بورس تهران فعالیت می‌کند، به طور مستمر گزارش‌های فعالیت ماهیانه خود در سامانه کدال منتشر می‌کند.
براساس آخرین گزارش ماهیانه این بانک در سال گذشته، بانک اقتصاد نوین از محل تسهیلات اعطایی ۲۰ هزار و۷۷ میلیارد تومان درآمد کسب کرد و در مقابل ۱۷ هزار و ۴۱ میلیارد تومان سود به سپرده های سرمایه گذاری اختصاص داد. که حاصل آن ثبت تراز مثبت سه هزار و۳۶ میلیارد تومان بود.

درآمد تسهیلاتی ۱۰۱ درصد، سود پرداختی به سپرده ها ۱۰۷ درصد و تزار عملیاتی ۷۱ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.
این بانک در دوره مشابه سال قبل از آن ۱۰ هزار و دو میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات اعطایی کسب کرده و هشت هزار ۲۲۳ میلیارد تومان سود به سپرده های سرمایه گذاری اختصاص داده بود، که حاصل آن ثبت تراز مثبت یک هزار و ۷۷۹ میلیارد تومان بود.

مانده تسهیلات اعطایی بانک اقتصاد نوین در پایان اسفند ماه سال گذشته به ۱۳۹ هزار میلیارد تومان رسید و همچنین مانده سپرده های سرمایه گذاری به ۱۷۲هزار میلیارد تومان افزایش یافت. تسهیلات اعطایی ۳۴ درصد و سپرده های سرمایه گذاری نزدیک به ۴۸ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

در بخش تسهیلات اعطایی به ترتیب سرفصل های مرابحه، خرید دین و تسهیلات ارزی بیشترین سهم از تسهیلات اعطایی داشته اند و به تبع آن بیشترین درآمد را هم برای بانک اقتصاد نوین داشته اند. سایر تسهیلات، مشارکت مدنی و خرید دین به ترتیب بیشترین سهم از تسهیلات اعطایی و درآمد در دوره مشابه سال قبل از آن داشته بودند.

 


در بخش جذب منابع، سپرده های سرمایه گذاری دوساله، یک ساله و سر فصل سایر سپرده ها به ترتیب در این دوره زمانی بیشترین سهم را از سود پرداختی داشتند. اما در دوره مشابه سال قبل از آن سپرده های یک ساله، دوساله و سایر سپرده ها بیشترین سود را دریافت کرده بودند.
رشد ۴۸ درصدی سپرده های سرمایه گذاری معادل ۵۶ هزار میلیارد تومان در طی ۱۲ ماه سال گذشته حاکی از عمکرد مطلوب این بانک اقتصاد نوین و اعتماد بیشتر سپرده گذاران به این بانک است که به تبع آن با افزایش قدرت تسهیلات دهی این بانک همراه شده، به طوری که ۳۵ هزار میلیارد تومان بیشتر در دوره مشابه سال قبل از آن انواع تسهیلات در اختیار همه بخش های اقتصادی کشور قرار داده است و همچنین در آمد تسهیلات بانک نیز افزایش یافته است که ادامه این روند می تواند در سال جاری درآمد تسهیلاتی بانک اقتصاد نوین را افزایش دهد.