از امروز اوراق مرابحه شركت واسط مالي فروردين چهارم به منظور تامين مالي شركت صنعت غذايي کورش در به مدت سه روز کاری از طريق بورس اوراق بهادار تهران به روش حراج مورد پذيره نويسي قرار مي گيرد.

به گزارش بورس امروز،این اوراق 27 اردیبهشت ماه 1401 در فهرست بازار اوراق بدهي بورس اوراق بهادار تهران با نماد(صکورش302) درج شده بود.
پس از پایان پذیره نویسی سه روزه این اوراق، معاملات ثانويه آن آغاز می شود.
این اوراق با نام صكوك مرابحه صکورش302، با سود 18 درصد که زمان پرداخت سود هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار آن پرداخت خواهد شد.
مدت انتشار اوراق 2 سال، ارزش اسمي هر ورقه یک میلیون ریال است که در مجموع 10 میلیون ورقه منتشر می شود.
پرتفويي از سهام شرکت هاي گروه صنعتي پاکشو به میزان یک هزار و 528 میلیارد سهم و فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش 261 میلیون سهم این اوراق را ضمانت کرده است. سنديکايي متشکل از شرکت تامين سرمايه کاردان با ميزان تعهدات 9،500 ميليارد ريال و صندوق سرمايه گذاري الماس کوروش با ميزان تعهدات 500 ميليارد ريال متعهدین پذيره نويس این اوراق محسوب می شوند.