افزایش قیمت ها به شیرخام هم رسید.

به گزارش بورس امروز، افزایش قیمت ها به شیرخام هم رسید.
در اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها و با توجه به نامه 60/53305 مورخ 1401/02/23 وزارت صنعت، معدن و تجارت ( مصوبات ستاد تنظیم بازار) قیمت شیر خام نیز افزایش یافت.
قیمت شیرخام با مشخصات 3/2درصد چربی از مبلغ 64،000 ریال به مبلغ 120،000 ریال به ازاء هر کیلوگرم با چربی 3/2 و بار میکروبی کمتر از 100.000 و نرخ هر درصد چربی نیز مبلغ 1500 ریال تعیین شد.

  • منبع خبر : کدال