با توجه به برگزاری مجامع به صورت غیرحضوری در سال های اخیر و عدم حضور سهامداران خرد در محل برگزاری مجامع و صرفا حضور آنها به صورت برخط در مجامع سبب شده بود تا برخی از درخواست های سهامداران نادیده گرفته شود.

به گزارش بورس امروز، بازار سرمایه باتوجه به قرار گرفتن در فصل مجامع، توجه بیشتری به سهم های پی به ای محور با تقسیم سود مطلوب صورت می گیرد.

خواهد داشت، لذا انتظار می رود سهم های بنیادی مورد توجه بیشتری قرار گیرند. با اتمام این دوره و تقسیم سود شرکت ها، پیش بینی می شود که بازار سرمایه پس از فصل مجامع و تقسیم سودی که صورت می گیرد، کاهش پی بر ایی بسیاری سهم ها را در پی داشته باشد. اما با گذر زمان این فاصله قیمتی ایجاد شده بابت تقسیم سود از میان خواهد رفت. فارغ از این بحث موضوع اخبار سیاسی و قیمت های جهانی هم بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با توجه به برگزاری مجامع به صورت غیرحضوری در سال های اخیر و عدم حضور سهامداران خرد در محل برگزاری مجامع و صرفا حضور آنها به صورت برخط در مجامع سبب شده بود تا برخی از درخواست های سهامداران نادیده گرفته شود.

  • نویسنده : مسعود حکیمیاین کارشناس گروه مالی ایساتیس پویا