گروه زرین معدن آثار مصوبه عوارض صادراتی را موکول به بعد کرد.

به گزارش بورس امروز، گروه زرین معدن و شرکت های تابعه آن اعلام کردند که صادرات آن مجموعه شامل محصولات کنتسانتره روی سولفوره و شمش روی است که درصدعوارض صادراتی برای این محصولات 11 درصد است.
در نهایت شرکت های زرین معدن آسیا، صنعتی و معدنی کیمیای زرین گستران و تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان در بیان آثار این عوارض اضافه کرده اند تاثيرات آن در اولين گزارش تفسيري افشا ميشود.

  • منبع خبر : کدال