آخرین کف قیمتی ایران خودرو با نماد خودرو، حوالی قیمت 160تومان است. با این کف قیمتی دو هدف مهم مشخص شده است.

به گزارش بورس امروز، آخرین کف قیمتی ایران خودرو با نماد خودرو، حوالی قیمت 160تومان است. با این کف قیمتی دو هدف مهم مشخص شده است.
اهداف 220 و 300 تومان از اهداف مهم است که با عبور قیمت از مقاومت 220 تومانی این قیمت را می توان به عنوان یک حمایت مهم در نظر گرفت. انتظار می رود بعد از افت چند روزه تا حوالی قیمت 220 تومان شاهد حرکت جدید این نماد باشیم.
هدف 300 تومان را می توان به دید میان مدت دنبال کرد. ورود به این نماد حوالی قیمت 220  تومان از ریسک پایینی برخوردار است.

در نماد خساپا نیز، کف قیمتی 150 تومان دو هدف مهم را مشخص کرده است.
اهداف 244 و 307 تومان از اهداف مهم بوده که با برخورد به مقاومت اول شاهد افت قیمت این نماد هستیم.
ورود مجدد حوالی قیمت 190 تومان به این نماد از ریسک پایینی برخوردار است.

  • نویسنده : حسین نوربخش، تحلیلگر کارگزاری سرمایه و دانش