شرکت سرمایه گذاري نیرو اعلام کرده که پایان همکاری با شرکت انرژی گستر جم تاثیری در سود و زیان این شرکت در سال ۹۷ نخواهد داشت.

به گزارش بورس امروز ، شرکت سرمایه گذاري نیرو در راستاي شفاف سازي اطلاعات مرتبط با این شرکت، اظهار کرده است ،شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی قرارداد خرید تضمینی برق(ECA)بخش گـازي نیرو گاه تابان یزد متعلق به شـرکت انرژي گستر جم در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۹۸ به اتمام رسـیده است.

لازم به ذکر است که شرکت انرژي گستر جم به جهت مفاد قرارداد فی مابین وتعهدات طرفین در خصوص احداث ایستگاه گازي، در حال مذاکره با شرکت مادر تخصصی برق حرارتی است که در صورت توافق نهایی نسبت به تمدید قرارداد مذکور تا اواخر سال جاري اقدام شود.همچنین، این امر تاثیري منفی درسود و زیان شرکت در سال ۱۳۹۷ نخواهد داشت.

گفتنی است که مدت قرارداد خرید تضمینی بخش بخار نیروگاه تابان یزد نیز تا بهمن ماه سال۱۳۹۹ می باشد. پیرو صورتجلسه شرکت مادرتخصصی تولید نیروي برق در ۲۰ اسفند ۹۷ از تاریخ ۱۶ مرداد ۹۷، نرخ نیما در ضریب تعدیل نرخ خرید تضمینی برق نیروگاههاي داراي قرارداد خرید تضمینی اعمال می گردد که تاثیرات سود و زیانی این مورد به محض نهایی شدن اطلاع رسانی خواهد شد.

بیشتر بخوانید:  «غصینو» با قیمت هر سهم 38 هزار و 55 ریال کشف قیمت شد