شرکت مخابرات ایران در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ به سود خالص ۴۰.۲۹۴.۳۷۲ ریالی دست پیدا کرد. این رقم نسبت به سال مالی ۹۶ نشان از افزایش ۳۰ درصدی دارد.

به گزارش بورس امروز، درآمدهای عملیاتی شرکت مخابرات ایران نیز در سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ با رشد ۱۶ درصدی نسبت به سال ۹۶ به ۱۸۸.۰۶۳.۵۲۶ میلیون ریالی رسیده است. برای سال ۹۸ نیز پیش‌بینی می‌شود این رقم با رشد ۶درصدی به عدد ۱۹۸.۷۵۱.۷۱۸ میلیون ریالی خواهد رسید.

شرکت مخابرات ایران دلیل افزایش درآمد عملیاتی خود را افزایش ارائه خدمات به مشترکین اعم از ثابت و همراه اعلام کرده است. ضمن اینکه افزایش پهنای باند خدمات دیتا به سازمان‌ها نیز در این افزایش درآمد عملیاتی تاثیرگذار خوانده شده است.

مجموع هزینه هاي عملیاتی شرکت مخابرات ایران وگروه در سال ۹۷ با (۱۲۸.۳۹۲.۴۰۷) میلیون ریـال ، بـه میزان ۱۰۷ درصد نسبت به بودجه محقق شده است که معادل ( ۱۳۶.۷۴۵.۴۶۵) به میزان ۷درصد رشد پیش بینـی شده است.

ضمن اینکه مجموع خالص درآمد و هزینه هاي غیرعملیاتی تلفیقی شرکت مخابرات ایران و گروه درسال۹۷ به میزان ۱۳,۲۹۴,۹۱۴ میلیون ریال، ۱۸۰ %نسبت به بودجه محقق شده و معادل عملکرد براي سال۹۸ پیش بینی شده است.

همچنین سودخالص شرکت مخابرات ایران و گروه درسال ۹۷با ۴۰,۲۹۴,۳۷۲ میلیون ریال که معادل ۱۰۸ %نسبت به بودجه محقق شده و ۴ %کاهش براي سال ۹۸ پیش بینی شده است.

بیشتر بخوانید:  بانک رفاه در حوزه سودآوری جزء بانک های برتر کشور است