منابع ریسک عموماً به دو گروه ریسک کاهش پذیر یا ریسک غیرسیستماتیک و ریسک کاهش ناپذیر یا ریسک سیستماتیک تقسیم می‌شوند.

به گزارش بورس امروز، ریسک غیرسیستماتیک، به ویژگی های شرکت نظیر ریسک تجاری، مالي و ریسک نقدینگي شرکت، نوع محصول، ساختار سرمایه و ترکیب سهامداران عمده آن بستگي دارد.

ریسک سیستماتیک به شرایط کلی بازار و تحولات سیاسي و اقتصادی داخل کشور، چرخه های تجاری، تورم و بیکاری و وضعیت اقتصاد جهانی و نرخ برابری ارزها مربوط می‌شود.

با اعمال تغییرات در مقررات توسط مراجع حقوقي، قضایي یا دولتي نظیر تغییر نرخ بهره بانکي، نرخ تعرفه گمرکي، بازار پول و نرخ ارز، صرف نظر از منافع سیاسي یا اقتصادی موردنظر، ریسک سیستماتیک ایجاد می شود. در سال‌های اخیر، ریسک ناشی از تحریم‌های بین المللی از منابع عمده ریسک سیستماتیک به شمار رفته است.

در بورس تهران در کوتاه مدت، متغیرهای برونزا (عوامل سیاسي، اقتصادی، اجتماعي و غیره) نسبت به متغیرهای درونزا ( ویژگي های شرکتها نظیر میزان سودآوری، بهره‌وری و طرح‌های توسعه و پروژه های داخلي شرکت) تأثیر بیشتری در حجم معاملات و قیمت سهام شرکت داشته‌اند.

تنوع صنایع و ابزارهای معاملاتي صندوق های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران سرمایه‌گذاران را ملزم مي کند در تصمیم‌های سرمایه گذاری، ریسک و بازده موردانتظار خود را به درستي تجزیه و تحلیل کنند تا به نتیجه مطلوب دست یابند. شناسایي، اندازه ‌گیری و مدیریت ریسک سه مرحله اساسي در مقابله با مخاطرات هستند. مشکل بیشتر سرمایه‌گذاران این است که از وجود و ابعاد برخي از ریسک ها بي اطلاع هستند و بدون شناخت کافي وارد بازار مي شوند. معمولا از ریسک مفهوم منفي برداشت مي شود. اما ریسک بخش جدایي ناپذیر سرمایه گذاری است و فرآیند سرمایه‌گذاری باید بر پایه درک درست از ریسک بنا نهاده شود.

به‌نظر مي رسد شفاف سازی بیشتر در حوزه مقررات، دسترسي یکسان مشارکت‌کنندگان بازار به اطلاعات و اتخاذ سیاست‌های با ثبات مالي نقش مهمی در کاهش ریسک سیستماتیک ایفاء می‌کند.

اگر سیاست‌های راهبردی در زمینه قیمت گذاری، خرید تضمینی، صدور پروانه‌های بهره برداری، تنظیم بازار و قیمت‌گذاری مواد اولیه شفاف شود، سرمایه گذاران می توانند در فضای شفاف تری فعالیت کنند.

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز