آمار معاملات بورس کالای شرکت های مهم صنعتی حاضر در بورس اوراق بهادار در هفته منتهی به هجدهم اردیبهشت ماه 98.

محمد هادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه،به گزارش عرضه های بورس کالا پرداخته است.

شمش ایرالکو

مقدار تقاضا: ۶۴۴۰ تن ، مقدار معامله: ۴۰۰۰ تن ، قیمت پایه: ۱۸۷۵۵۸ ریال ، بالاترین قیمت: ۲۳۹۱۴۷ ریال ، قیمت پایانی موزون: ۲۳۴۴۱۴ ریال ، ارزش معامله: ۹۳۷۶۵۸ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۲.۱۸ و ۹۸.۲.۲۱

مس مفتول ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۱۰۸۰ تن ، مقدار معامله: ۱۰۰۰ تن ، قیمت پایه: ۷۴۰۷۸۰ ریال ، بالاترین قیمت: ۷۴۰۹۹۹ ریال ، قیمت پایانی موزون: ۷۴۰۸۰۲ ریال ، ارزش معامله: ۷۴۰۸۰۲ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۲.۲۱

مس کاتد ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۶۲۲۰ تن ، مقدار معامله: ۴۰۰۰ تن ، قیمت پایه: ۵۹۷۹۷۳ ریال، بالاترین قیمت: ۷۲۷۸۸۸ ریال ، قیمت پایانی موزون: ۶۹۰۸۹۵ ریال ، ارزش معامله: ۲۷۶۳۵۸۲ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۲.۱۸ و ۹۸.۲.۲۱

شمش فولاد خوزستان

مقدار تقاضا: ۱۰۹۰۰۰ تن ، مقدار معامله: ۳۰۰۰۰ تن ، قیمت پایه: ۳۳۳۶۳ ریال ، بالاترین قیمت: ۴۳۶۳۷ ریال ، قیمت پایانی موزون: ۴۳۴۷۳ ریال ،ارزش معامله: ۱۳۰۴۱۹۰ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۱۵

ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان

مقدار تقاضا: ۲۸۲۲۶۰ تن ، مقدار معامله: ۲۳۱۲۲۰ تن ، قیمت پایه: ۴۵۹۶۰ ریال ، بالاترین قیمت: ۶۱۴۵۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۵۷۴۶۷ ریال ، ارزش معامله: ۱۳۲۸۷۴۲۱ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۳۱

سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۷۹۲۰۰ تن ، مقدار معامله: ۱۳۲۰۰ تن ، قیمت پایه: ۳۶۹۲۴ ریال ، بالاترین قیمت: ۴۷۶۷۹ ریال ، قیمت پایانی موزون: ۴۶۸۴۳ ریال ، ارزش معامله: ۶۱۸۳۳۲ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۳۱

میلگرد فولاد خراسان

مقدار تقاضا: ۳۷۰۷۰ تن ، مقدار معامله: ۵۰۶۰ تن ، قیمت پایه: ۳۷۴۸۶ ریال ، بالاترین قیمت: ۴۷۵۶۹ ریال ، قیمت پایانی موزون: ۴۷۳۲۹ ریال ، ارزش معامله: ۲۳۹۴۸۶ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۲.۲۳
بیشتر بخوانید:  افزایش بهره وری در واحد احیا فولاد خراسان