آمار معاملات بورس کالای شرکت های مهم صنعتی حاضر در بورس اوراق بهادار در هفته منتهی به 11 اردیبهشت ماه 97

محمد هادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه،به گزارش عرضه های بورس کالا پرداخته است.

 

شمش ایرالکو

مقدار تقاضا: ۶۰۸۰ تن ، مقدار معامله: ۵۰۰۰ تن ، قیمت پایه: ۱۹۰۶۱۷ ریال ، بالاترین قیمت: ۲۲۴۸۱۰۱ ریال ، قیمت پایانی موزون: ۲۲۴۵۵۰۶ ریال ، ارزش معامله: ۱۲۲۷۵۳۲ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۲.۱۲ و ۹۸.۲.۱۶

بیلت ایرالکو

مقدار تقاضا: ۱۲۴۰ تن ، مقدار معامله: ۶۰۰ تن ، قیمت پایه: ۲۰۳۳۱۸ ریال ، بالاترین قیمت: ۲۵۵۳۲۰ ریال ، قیمت پایانی موزون: ۲۵۳۰۷۰ ریال
ارزش معامله: ۱۵۱۸۴۲ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۲.۱۶

مس مفتول ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۱۰۴۰ تن ، مقدار معامله: ۱۰۰۰ تن ، قیمت پایه: ۷۰۴۹۲۵ ریال ، بالاترین قیمت: ۷۰۵۲۳۵ ریال ، قیمت پایانی موزون: ۷۰۴۹۸۹ ریال
ارزش معامله: ۷۰۴۹۸۹ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۲.۱۴

مس کاتد ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۷۱۰۰ تن ، مقدار معامله: ۴۰۰۰ تن ، قیمت پایه: ۵۹۹۰۰۴ ریال ، بالاترین قیمت: ۶۹۲۰۱۹ ریال ، قیمت پایانی موزون: ۶۸۷۶۷۸ ریال
ارزش معامله: ۲۷۵۰۷۱۴ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۲.۱۱ و ۹۸.۲.۱۴

شمش فولاد خوزستان

مقدار تقاضا: ۹۳۰۰۰ تن ، مقدار معامله: ۳۰۰۰۰ تن ، قیمت پایه: ۳۳۱۸۸ ریال ، بالاترین قیمت: ۴۱۵۵۵ ریال ، قیمت پایانی موزون: ۴۱۰۹۷ ریال
ارزش معامله: ۱۲۳۲۹۲۴ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۲.۳۱

شمش فولاد کاوه جنوب کیش

مقدار تقاضا: ۳۶۵۰۰ تن ، مقدار معامله: ۱۰۰۰۰ تن ، قیمت پایه: ۳۳۱۸۸ ریال ، بالاترین قیمت: ۳۹۴۴۵ ریال ، قیمت پایانی موزون: ۳۹۳۷۲ ریال
ارزش معامله: ۳۹۳۷۲۲ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۲.۱۶

سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۶۸۷۵۰ تن ، مقدار معامله: ۱۰۵۶۰ تن ، قیمت پایه: ۳۶۴۰۰ ریال ، بالاترین قیمت: ۴۱۳۶۴ ریال ، قیمت پایانی موزون: ۴۰۹۶۴ ریال
ارزش معامله: ۴۳۲۵۸۶ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۲۶ و ۹۸.۳.۲۷

سبد تیرآهن ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۵۵۳۳۰ تن ، مقدار معامله: ۱۱۶۶۰ تن ، قیمت پایه: ۳۶۷۳۰ ریال ، بالاترین قیمت: ۴۲۴۹۹ ریال ، قیمت پایانی موزون: ۴۱۸۳۵ ریال
ارزش معامله: ۴۸۷۸۰۱ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۲۶.