سهام به طور نرمال می تواند مدام معامله گردد ولی بعضی مواقع به هر دلیلی سهام معامله نمی شود که به این حالت توقف و یا تعلیق می گویند. این توقف دلایل مختلفی می تواند داشته باشد. این دلایل عبارتند از: 1. افشای اطلاعات بااهمیت 2. مجامع 3. نوسان قیمتی سهام

_ افشای اطلاعات بااهمیت:

افشای اطلاعات زمانی رخ می دهد که اتفاق مهمی برای شرکت رخ دهد و سهامداران باید در جریان این اتفاق قرار گیرند. افشای اطلاعات بااهمیت دو بخش دارد. بخش اول افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف می باشد که این مورد زمانی رخ می دهد که میزان رقم درشت و بااهمیت باشد و بخش دوم افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب می باشد که در این نوع رقم نسبت به الف اهمیت کم تری دارد و مختصرتر می باشد.

_ مجامع:

به هر گونه گردهمایی سهامداران و مدیران یک شرکت سهامی که به منظور تعیین وضعیت شرکت و تصمیم گیری در خصوص فعالیت های آن شرکت رخ می دهد “مجمع” گفته می شود. شرکت کردن در این مجامع برای سهامداران و شرکت منافعی را دربر دارد. در مجامع بالای 50 درصد از سهامداران باید وجود داشته باشند.

به طور کلی در بورس اوراق بهادار تهران سه نوع مجمع برگزار میشود: 1. مجمع عادی سالانه: این مجمع در پایان سال مالی شرکت برگزار می شود که پس از ارایه و تایید گزارش صورتهای مالی شرکت از سوی حسابرس، آگهی مجمع صادر می گردد. اصولا شرکت از پایان سال مالی خود تا 4 ماه فرصت تشکیل مجمع را دارد. همچنین اقداماتی که در این مجمع انجام می گیرد شامل  تصویب صورت های مالی از طرف هیئت مدیره و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود نقدی است.

  1. مجمع عمومی فوق العاده: هر مجمعی به غیر مجمع عمومی عادی، مجمع فوق العاده می باشد. این مجمع در صورت نیاز و تصمیم هیئت مدیره تشکیل می گردد. در این مجمع در خصوص تغییرات اساسنامه، کاهش و یا افزایش سرمایه شرکت، یا انحلال شرکت تصمیم گیری می شود.
  2. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: این مجمع همان مجمع عمومی عادی است که در زمانی غیر از تاریخ مقرر شده در اساسنامه تشکیل می شود. در صورتی که یک شرکت نیاز داشته باشد که بیش از یکبار مجمع عمومی عادی تشکیل دهد به آن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می کویند. انتخاب هیئت مدیره و تغییر ترکیب سهامداران در این مجمع صورت می گیرد.

_ نوسانات قیمتی:

اگر در طی 5 روز کاری سهام یک شرکت بیش از 20 درصد قیمت رشد کند نماد به مدت یکساعت متوقف می گردد. و اگر در طول 15 روز کاری 50 درصد رشد قیمت داشته باشیم سهم بسته می شود تا زمان برگزاری یک کنفرانس.

جدول شماره (1)، نشان می‌دهد که نمادهای بازار بورس اوراق بهادار تهران آخرین تاریخ توقفشان از چه زمانی بوده است.

 

جدول شماره(1): تاریخ توقف ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران
نام نمادتاریخ توقفعلت توقفنوع بازار
خپارس22آبان 1400افشای اطلاعات بااهمیت الفبازار دوم بورس
خساپا22آبان 1400افشای اطلاعات بااهمیت الفبازار دوم بورس
خودرو3آذر 1400نوسان 20 درصدی قیمت سهامبازار دوم بورس
وانصار6مرداد1397مجمع عمومی عادی سالیانهبازار اول بورس(تابلوی اصلی)
وسبوشهر21فروردین 1400ابهامات در اطلاعات ناشربازار دوم بورس
غدشت1آذر 1400افشای اطلاعات بااهمیت ببازار دوم بورس
آکنتور13شهریور 1395ابهام در ارائه اطلاعاتبازار اول بورس(تابلو فرعی)
وسیزد1شهریور 1400مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهبازار دوم بورس
وسکهبو1خرداد 1400مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهبازار دوم بورس
وساربیل1خرداد 1400مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهبازار دوم بورس
وسیستا1خرداد 1400مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهبازار دوم بورس
وسهرمز1شهریور 1400مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهبازار دوم بورس
وسمازن23مرداد 1400مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهبازار دوم بورس
وسلرستا9مرداد 1400مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهبازار دوم بورس
سیلام1آذر 1400افشای اطلاعات بااهمیت الفبازار دوم بورس
وسیلام1خرداد1400مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهبازار دوم بورس
وسگلستا9مرداد 1400افشای اطلاعات بااهمیت ببازار دوم بورس
وسهمدا11مهر 1400مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهبازار دوم بورس
وسمرکز1خرداد 1400عدم رعایت الزامات قانونیبازار دوم بورس
وسفارس1خرداد 1400عدم رعایت الزامات قانونیبازار دوم بورس

 

جدول شماره(2): تاریخ توقف ها در فرابورس
نام نمادتاریخ توقفعلت توقفنوع بازار
قشیر 1آذر 1400مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهبازار اول فرابورس
حکمت26تیر 1397افشای اطلاعات بااهمیت الفبازار دوم فرابورس
وکوثر1آبان 1400افشای اطلاعات بااهمیت ببازار دوم فرابورس
وآداک29شهریور 1400مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهبازار پایه نارنجی فرابورس
وگردش24آبان 1400افشای اطلاعات بااهمیت ببازار پایه زرد فرابورس
توسعه21خرداد 1399مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهبازار پایه قرمز فرابورس
ورازی23آبان 1400افشای اطلاعات بااهمیت الفبازار پایه زرد فرابورس
شزنگ30آبان 1400افشای اطلاعات بااهمیت ببازار پایه زرد فرابورس
دهدشت6خرداد 1399عدم رفع ابهام اطلاعاتبازار پایه زرد فرابورس
کازرو10خرداد 1399عدم رفع ابهام اطلاعاتبازار پایه زرد فرابورس
ممسنی10خرداد 1399افشای اطلاعات بااهمیت ببازار پایه زرد فرابورس
وآیند30شهریور 1400افشای اطلاعات بااهمیت الفبازار سوم فرابورس
شمواد2اسفند 1399عدم رفع ابهام اطلاعاتبازار پایه نارنجی فرابورس
آینده4مهر 1400عدم رفع ابهام اطلاعاتبازار پایه زرد فرابورس
وبرق 26آبان 1400عدم رفع ابهام اطلاعاتبازار پایه زرد فرابورس
زنجان18مهر 1400افشای اطلاعات بااهمیت الفبازار پایه زرد فرابورس
وسرمد27مهر 1400مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهبازار پایه زرد فرابورس

 

 

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز