صندوق واسطه گری مالی يكم با نماد دارا يكم يكی از كم ريسك‌ترين سهم‌های حال حاضر بازار سرمايه است.

محمدحسین کیانی _ کارشناس بازار سرمایه| منطقه حماتی اصلی حوالی 11.000 تومان است كه حدودا يكسال است در اين ناحيه با افزايش تقاضای خريداران مواجه شده است.

به نظر می رسد در صورت برگشت از اين ناحيه می‌تواند در كوتاه مدت تا 12.800 تومان و در ميان مدت حتی تا حوالي 17.000 تومان
حركت كند.

در صورت از دست رفتن حمايت فعلی می‌توان با پذيرش ريسك تا محدوده‍ی 10.000 تومان هم اين سهم را نگهداری كرد و حدضرر اصلی  تثبيت قيمت به زير اين قيمت باشد.