روح اله حمیدی کارشناس سرمایه گذاری گفت: حمایت معتبر سهام شرکت بورس کالا 2900 خواهد بود. رانتظار تحلیل گر رشد برای هدف 4600 تومان برای هدف اول، 5300-5800 هدف دوم و 7800-8000 برای هدف سوم می‌باشد.

به گزارش بورس امروز، روح اله حمیدی کارشناس سرمایه گذاری گفت: حمایت معتبر سهام شرکت بورس کالا 2900 خواهد بود. رانتظار تحلیل گر رشد برای هدف 4600 تومان برای هدف اول، 5300-5800 هدف دوم و 7800-8000 برای هدف سوم می‌باشد.

حد ضرر: تثبیت زیر 2800 تومان.