آمار معاملات بورس کالای شرکت های مهم صنعتی حاضر در بورس اوراق بهادار در هفته منتهی به چهارم اردیبهشت ماه 98.

محمد هادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه،به گزارش عرضه های امروز در بورس کالا پرداخته است.

مس مفتول ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۱۰۰۰ تن ، مقدار معامله: ۱۰۰۰ تن ، قیمت پایه: ۶۷۳۵۸۹ ریال ، بالاترین قیمت: ۶۷۳۵۸۹ ریال،قیمت پایانی موزون: ۶۷۳۵۸۹ ریال؛ ارزش معامله: ۶۷۳۵۸۹ میلیون ریال

مس کاتد ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۶۶۶۰ تن ،مقدار معامله: ۴۰۰۰ تن ، قیمت پایه: ۵۸۸۸۳۷ ریال ، بالاترین قیمت: ۶۶۸۸۸۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۶۳۸۷۴۷ ریال ، ارزش معامله: ۲۵۵۴۹۸۹ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۲.۷ و ۹۸.۲.۹

بیلت ایرالکو

مقدار تقاضا: ۵۰۸۰ تن ، مقدار معامله: ۲۰۰۰ تن ، قیمت پایه: ۱۸۴۹۰۵ ریال ، بالاترین قیمت: ۲۴۷۷۷۷ ریال ، قیمت پایانی موزون: ۲۴۴۰۶۳ ریال ، ارزش معامله: ۴۸۸۱۲۵ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۲.۹

شمش فولاد خوزستان

مقدار تقاضا: ۱۰۳۰۰۰ تن ، مقدار معامله: ۳۰۰۰۰ تن ، قیمت پایه: ۳۲۱۵۳ ریال ، بالاترین قیمت: ۴۱۳۹۹ ریال ، قیمت پایانی موزون: ۴۰۸۶۷ ریال ، ارزش معامله: ۱۲۲۶۰۰۹ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۲.۳۱

سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۵۰۱۵۰ تن ، مقدار معامله: ۴۸۴۰۰ تن ، قیمت پایه: ۳۵۵۸۵ ریال ، بالاترین قیمت: ۴۲۰۲۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۱۱۸۲ ریال، ارزش معامله: ۱۹۹۳۲۲۴ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۲۱

میلگرد فولاد خراسان

مقدار تقاضا: ۳۳۶۶۰ تن ، مقدار معامله: ۵۰۶۰ تن ، قیمت پایه: ۳۶۱۲۷ ریال ، بالاترین قیمت: ۴۳۲۳۸ ریال ، قیمت پایانی موزون: ۴۳۱۰۰ ریال ، ارزش معامله: ۲۱۸۰۸۷ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۲.۸

بیشتر بخوانید:  بورس تهران پلمپ شد