شصت و چهارمین شماره ماهنامه بورس امروز با عنوان «بورس اوراقی» در آبان ماه 1400 منتشر شد.

به گزارش بورس امروز، شصت و چهارمین شماره ماهنامه بورس امروز با عنوان «بورس اوراقی» در آبان ماه 1400 منتشر شد.

فایل کم حجم نشریه 64 بورس امروز-min