برخی اصلاحات بنیادین در نظام اقتصادی کشور

به گزارش بورس امروز، هادی جمالیان کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد: در کنار برخی بیش واکنشی ها و کم واکنشی ها در برابر “اعلام” لغو معافیت خریداران “نفت” ایران از تحریم های آمریکا ، می توان “امیدوار”‌ بود با کاهش درآمدهای نفتی دولت و فشار کسری بودجه ، شاهد برخی اصلاحات بنیادین در نظام اقتصادی کشور باشیم . چند نمونه از این فرصت ها میتواند شامل موارد زیر باشد :

در بعد تراز ریالی بودجه

۱- حذف ناگزیر ردیف های هزینه ای غیر مولد ، غیر ضرور و در برخی موارد غیر شفاف از بودجه های سالیانه دولت
۲- حذف یارانه های گسترده ی پیدا و پنهان ، رانت زا ، غیر مؤثر و مخل عملکرد کارای بازار .۳- افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از شناسایی بیشتر انواع فرارهای مالیاتی ، لغو معافیت های مالیاتی برخی نهادها و وضع مالیات بر برخی فعالیت های غیر مولد مانند نگهداری دارایی های غیر مالی و غیر مستفاد .۴- افزایش درآمد ریالی و‌ کاهش اندازه ی مالکانه ی دولت ( حاکمیت ) از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای ، سهام شرکت های دولتی و یا واگذاری دارایی های مازاد و‌ غیر مولد بنگاه های دولتی .۵- کاهش و یا قطع وابستگی بودجه ی عمومی به درآمد نفت در نتیجه ی اقدامات فوق .۶- واقعی شدن نرخ برابری ریال با ارزهای مختلف و پایان سیاست سرکوب نرخ ارز .

در بعد تراز ارزی کشور

۱- بهینه سازی ناگزیر تخصیص منابع ارزی و اجتناب از پول پاشی های بی حساب و ‌کتاب طبق روال سابق و اصلاح رویه ی برداشت از منابع صندوق توسعه ی ملی.۲- حمایت واقعی و معطوف به نتیجه از بخش خصوصی دارای توان صادراتی به منظور افزایش درآمد ارزی کشور .۳- دیپلماسی اقتصادی فعال و به دور از هیجانات غیر ضروری و غیر مؤثر با رویکرد ایجاد منافع مشترک اقتصادی با کشورها.۴- تغییر ماهیت بنیادین پارادایم کور حمایت از تولید داخلی ( به هر قیمت ) به حمایت هوشمندانه از تولید با مزیت رقابتی و صادراتی مشخص و استفاده از ظرفیت های خالی گسترده در اقتصاد کشور به منظور توسعه ی صادرات غیر نفتی.

بیشتر بخوانید:  کاهش ۱٫۱ درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی