افزایش سرمایه شرکت واسپاری ملت از مبلغ 800 میلیارد ریال به 1500 میلیارد ریال می باشد که معادل 87.5 درصد از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده خواهد بود.

به گزارش بورس امروز، افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره نماد ولملت به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسیده است. این افزایش سرمایه از مبلغ 800 میلیارد ریال به 1500 میلیارد ریال می باشد که معادل 87.5 درصد از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده خواهد بود.
سرمایه فعلی شرکت 800 میلیارد ریال می باشد که از سال 1393 تاکنون تغییری نکرده است و آخرین افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 150 میلیارد به 800 میلیارد ریال معادل 433 درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران ایجاد گردیده است.
اجرای این افزایش سرمایه با بهبود ساختار مالی بابت پرداخت بدهی به سهامداران عمده، افزایش توانایی شرکت برای گرفتن تسهیلات و افزایش سودآوری شرکت می باشد.
از جمله سهامداران عمده این شرکت، شرکت بهساز مشارکت ملت می باشد که 62 درصد از سهام شرکت واسپاری ملت به آن تعلق گرفته است.
طبق پیش بینی های صورت گرفته با انجام افزایش سرمایه درخواستی، پتانسیل سودآوری شرکت در پایان سال 1400 به 487 میلیارد و 292 میلیون ریال افزایش می یابد.

  • منبع خبر : کدال