گزارش سه ماهه پالایشی ها منتشر شد.

پالایش نفت تبریز(#شبریز)

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

افزایش ۲۴۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۸,۷۱۱,۴۷۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۳۲,۲۹۵,۲۰۰ میلیون ریال رسیده است

افزایش ۲۹۹ درصدی سود خالص ۳ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۲۹۱ ریالی به ازاء هر سهم

گزارش #شبندر در ۳ ماهه

۵۰۷۹۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۳۷۵۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
نکته بسیار مهم اثر تغییرات فرمول و رشد نرخ نفت در گزارش ۳ ماهه شبندر مشهود است. سال قبل ۳ ماهه شبندر زیان ناخالص ۱۳۰۰ میلیارد تومانی داشته امسال به ۵۵۳۹ میلیارد تومان سود رسیده است.

به نظر گزارش شپنا توضیحات قوی تری نیاز دارد و شبندر گزارش بهتری داشت