گزارش سه ماهه پالایشی ها منتشر شد.

پالایش نفت تبریز(#شبریز)

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)

افزایش 242 درصدی درآمدهای عملیاتی 3 ماهه 1400 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 38,711,470 میلیون ریال به مبلغ 132,295,200 میلیون ریال رسیده است

افزایش 299 درصدی سود خالص 3 ماهه 1400 و تحقق سود 1291 ریالی به ازاء هر سهم

گزارش #شبندر در 3 ماهه

50798 میلیارد ریال سود عملیاتی و 43756 میلیارد ریال سود خالص دارد
نکته بسیار مهم اثر تغییرات فرمول و رشد نرخ نفت در گزارش 3 ماهه شبندر مشهود است. سال قبل 3 ماهه شبندر زیان ناخالص 1300 میلیارد تومانی داشته امسال به 5539 میلیارد تومان سود رسیده است.

به نظر گزارش شپنا توضیحات قوی تری نیاز دارد و شبندر گزارش بهتری داشت