مبلغ فروش در نیمه نخست سال 1400 نسبت به نیمه نخست سال 1399 در شرکت سنگ آهن گهرزمین 124 درصد رشد یافته است.

طبق شکل ارائه شده 90 درصد رشد ایجاد شده در مبلغ فروش ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات در 6 ماهه نخست سال جاری نسبت به 6 ماهه نخست سال گذشته بوده است. محصولاتی که در این شرکت تولید می گردند کلوخه سنگ آهن، گندله، سنگ آهن دانه بندی شده و کنسانتره سنگ آهن می باشند. از کل مبلغ فروش 52 درصد به کلوخه سنگ آهن، 22 درصد به کنسانتره سنگ آهن، 14 درصد به گندله و 9 درصد به سنگ آهن دانه بندی شده تعلق گرفته است.

مهم ترین محصول در این شرکت طبق گزارش کلوخه سنگ آهن می باشد که نرخ فروش آن در 6 ماهه منتهی به شهریور 1400 نسبت به همین دوره در سال گذشته رشدی معادل 189 درصد را داشته و محصولی که در ایجاد مبلغ فروش کم تر اهمیت داشته است ( سنگ آهن دانه بندی شده)، در آیتم نرخ فروش رشدی معادل 208 درصد را به خود اختصاص داده است.

میانگین ماهانه تولید در محصول کم اهمیت تر 906 هزار و 965 تن می باشد که این محصول در دوره یکماهه شهریور سال جاری حدود 90 درصد از تولید میانگین ماهانه را تولید کرده است و در محصول با اهمیت تر ( کلوخه سنگ آهن)، تنها 60 درصد از میانگین تولید در هر ماه تولید گشته است.

  • منبع خبر : کدال