مجموعا 149 هزار و 500 میلیارد تومان منابع بودجه در پنج ماهه امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از تحقق درآمدها بخصوص درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است. سقف استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه براساس قوانین و مقررات رقمی بالغ بر 41.2 هزار میلیارد تومان بود 

به گزارش بورس امروز، عملکرد منابع و مصارف بودجه در پنج ماهه ابتدایی امسال بالغ بر ۲۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که حدود ۵۲.۹ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۵ درصد از رقم مذکور از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است.

مجموعا ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع بودجه در پنج ماهه امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از تحقق درآمدها بخصوص درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است.

در پنج ماه ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای از جمله صادرات نفت و فرآورده های نفتی، فروش و مولدسازی اموال دولت حاصل شده که حدودا ۹ درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است.

بخش اعظم درآمد ۹۹.۱ هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش و اگذاری اوراق مالی اسلامی در پنج ماه ابتدایی امسال، بخاطر انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است. در این دوره زمانی، حدود ۶۷.۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است. همچنین در پنج ماهه امسال، صرفا ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به فروش رسیده است.

براین اساس، مجموعا ۳۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مصارف بودجه در پنج ماه ابتدایی امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از پرداخت هزینه ها عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان بوده است. سقف استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه براساس قوانین و مقررات رقمی بالغ بر ۴۱.۲ هزار میلیارد تومان بود

  • منبع خبر : خزانه داری کل کشور