سازمان بورس و اوراق بهادار از اعطای مهلت به چند شرکت برای رعایت دستورالعمل پذیرش این سازمان خبر داد. در اطلاعیه اسامی بانک هایی همچون بانک ملت، بانک صادرات و بانک تجارت دیده می شود. این شرکت ها 7 روز مهلت دارند تا دستورالعمل های پذیرش را بر اساس مفاد 38 دستورالعمل پذیرش این سازمان رعایت کنند.

به گزارش کدال بورس امروز، چند شرکت مشمول اعطای فرصت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار شدند. بر اساس این اطلاعیه، با توجه به رعایت نشدن مفاد ماده 38 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (رعایت نشدن الزامات ماده 9 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران) سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به اعطای فرصت 7 روزه به ناشران این شرکت ها تا تاریخ 1400/05/12 جهت رعایت موارد فوق کرده است.

گفتنی است در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در ماده 9 آمده است که هرگونه انتقال، به استثنای انتقالات قهری، نسبت به بیش از 50 درصد سهام متعلق به سهامداران عمده، منوط به اظهارنظر کتبی بورس و موافقت هیئت پذیرش خواهد بود. بر این اساس شرکت های اعلام شده از سوی سازمان بورس، ماده فوق را رعایت نکرده اند و سازمان بورس اوراق بهادار می تواند با استفاده از مفاده ماده 38 این دستورالعمل، نماد آنها را تعلیق کند.

شایان ذکر است که ماده 38 این دستورالعمل به سازمان بورس و اوراق بهادار این اختیار را داده است که در صورتی که ناشر به تعهدات خود بر اساس این دستورالعمل ایفا نکند، سازمان بورس می تواند با رعایت حقوق سهامداران، پذیرش اوراق بهادار پذیرفته‌شده را حداکثر برای مدت 3 ماه به حال تعلیق درآورد. در صورتی که سازمان بورس لازم ببیند که نمادی باید بیش از 3 ماه تعلیق شود، نیاز دارد تا موافقت هیئت پذیرش را دریافت کند. با این حال مدت تعلیق در ماده 38 حداکثر تا 6 ماه خواهد بود.

بر اساس این گزارش، بانک تجارت، ملت و صادرات در سامانه کدال خود، گزارش های شفافیت سازی در این خصوص را ارائه کردند.

  • منبع خبر : کدال

بیشتر بخوانید: اخبار بانک صادرات