شرکت سیمان شرق در 10 ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود 466 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 45 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.