شرکت گروه صنایع کاغذ پارس تیر ماه 72 میلیارد تومان فروش داشت که نسبت به میانگین ماه های گذشته 14 درصد افت داشته است.

به گزارش بورس امروز، شرکت گروه صنایع کاغذ پارس تیر ماه 72 میلیارد تومان فروش داشت که نسبت به میانگین ماه های گذشته 14 درصد افت داشته است.

سال مالی شرکت منتهی به آبان ماه می باشد و در مجموع در 8 ماهه نخست سال مالی جاری 659 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته 164 درصد رشد داشته است.

شرکت در مجموع در این ماه 4233 تن محصول به فروش رسانده که 89 درصد آن داخلی و بقیه صادراتی می باشد که نسبت به خرداد ماه 4 درصد رشد داشته است.

شرکت در این ماه 2559 تن کاغذ رول سفید به فروش رسانده است که نسبت به خرداد 5 درصد افت داشته است نرخ فروش این محصول برابر با 19 هزار تومان به ازای هر کیلو بوده است که نسبت به ماه گذشته 4 درصد افزایش یافته است.

قیمت سهم برابر است با 387 تومان و در یک ماه گذشته 6 درصد افزایش یافته است.