معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است که شرکت های تامین سرمایه با بازارگردانی و پذیره نویسی اوراق تامین مالی می توانند برای پروژه های ارزنده منطقه آزاد، تامین سرمایه انجام دهند.

فدایی در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، درباره لزوم تاسیس شرکت های تامین سرمایه در بازار سرمایه گفت: عمده ترین نقش شرکت های تامین سرمایه، تامین اولیه شرکت های بازار سرمایه است. مدیریت شرکت های برای اجرای پروژه های ارزنده خود، از شرکت های تامین سرمایه کمک می گیرند. شرکت های تامین سرمایه دو رکن این امر را انجام می دهند که مهم ترین رکن آن بازارگردانی است. پذیره نویسی اوراق تامین مالی رکن دیگری است که شرکت های تامین سرمایه آن را برعهده دارند.

وی افزود: با توجه به اینکه مناطق آزاد و ویژه پروژه های ارزنده ای دارند، نگاه شان به تامین سرمایه از محل بورس و فرابورس کم هزینه و مناسب است؛ به همین دلیل نیز این مناطق نیاز دارند تا برای تامین مالی از محل بازار سرمایه، شرکت های تامین سرمایه برای خود داشته باشند.