پس از حدود ٢ ماه روند نزولی در فروردین و اردیبهشت، با صعودی شدن روند شاخص کل در ماه های خرداد و تیر، میزان آن در روز گذشته (شنبه ٢۶ تیر ماه) از عدد ابتدای سال فراتر رفت و در نتیجه بازار سرمایه به نقطه صفر خود رسید.

به گزارش بورس امروز، درصورتی که جریان ورود پول به بازار سرمایه طی هفته پیش روی رخ دهد، این انتظار وجود داردکه از نقطه صفر مذکور، شاخص کل مسیر صعودی خود را ادامه دهد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن

 • شاخص کل امروز (شنبه ٢۶ تیـر ماه) یکـی از مهم تـرین مقاومت هــای اســتاتیک خــود را در محــدوده ٠٠٠,٣١٠,١ واحد شکست. درصـورتیکه فـردا (یکشـنبه ٢٧ تیـر ١۴٠٠ ( بتواند کندل تثبیت خود را بـر بـالای ایـن محـدوده بـه ثبـت برساند، می توان انتظار داشـت کـه بـه سـمت اهـداف بـالاتر حرکت کند، امـا درغیراین صـورت می تـوان ایـن شکسـت را Fake تلقــیکــرده و انتظــار شــروع رونــدی اصــلاحی را داشت. با توجه به کنـدل منفـی از نـوع چکـش کـه امـروز بـه ثبت رسـید، احتمـال اینکـه فـردا شـاخص کـل کنـدل مثبـت تثبیت خود را به ثبت برساند، کم است.
 • در صــورت افـــت شـــاخص کـــل، محــدوده های حمـــایتی ١,٢٩٠,٠٠٠ واحـــــد و ١,٢٧٠,٠٠٠ واحـــــد در مسیر شاخص کل قرار دارند.
 • شـاخص هـم وزن نیـز امـروز (شـنبه ٢۶ تیـر ماه) کنـدلی منفی و مشابه شاخص کل به ثبـت رسـاند، امـا بـا توجـه بـه جامانــدگی شــاخص هــم وزن از شــاخص کــل و وضــعیت بسیاری از سـهم های کوچـک ،کـه علـی رغم خـروج از رونـد نزولــی امــا هنــوز موفــق بــه شــروع حرکــت صــعودی خــود نشــده اند، انتظــار نمــی رود شــاخص هــم وزن بــه پــایین تر از محــدوده حمــایتی ٠٠٠,٣٩٨ واحــد افــت کنــد و بــه نظــر می رسـد ایـن مـوج صـعودی می توانـد کماکـان ادامـه داشـته باشد.

شاخص کل و ورود/خروج پول حقیقی کل بازار

 • هفته گذشته بازار با ثبت شاخص کل ۴٩۵,٣٠۵,١ واحدی و بازده هفتگی ٨٢/١ درصد بسته شد.
 • برآیند هفتگی، حاکی از خروج ۵۹۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار است.
 • خالص ورود/ خروج پول حقیقی از ابتدای سال ۱۴۰۰، نشان دهنده خروج ۲۰.۷۳۵ میلیارد تومان از بازار است؛ یعنی به طور میانگین، روزانه ۲۷۳ میلیارد تومان از بازار خارج شده است.
 • میانگین روزانه خالص پول حقیقی به کل بازار از ابتدای سال ۱۳۹۹، تا چهارشنبه (۲۳ تیرماه) به ما عدد ۹۷ میلیارد تومان را نشان می دهد. همچنین طی این مدت خالص ورود/خروج پول حقیقی کل بازار به عدد ۳۱.۰۲۱ میلیارد تومان افول کرده است.

 

ارزش دلاری شاخص کل

طی هفته اخیر ارزش دلاری بازار سرمایه در نرخ ٢۶٠ میلیارد دلار به کار خود پایان داد. به این ترتیب میزان اصلاح ارزش دلاری شاخصکل نسبت به قله یکساله معادل ۵۴/۴٠ درصد شد.

شاخص وارن بافت

بر مبنای دلار ٢١ هزار تومانی و GDP برابر با ۵٠٢٩٩ هزار میلیارد ریال، ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی ایران معادل ٢۴٠ میلیارد دلار در سال ١٣٩٩ محاسبه می شود. لذا، نسبت ارزش دلاری بازار سرمایه به GDP ایران (موسوم به شاخص وارن بافت) معادل ١٠٨ درصد محاسبه می شود.

گفتنی است که این شاخص برای آمریکا در تاریخ ٨ جولای سال ٢٠٢١ با توجه به ارزش ۴/۵۴ تریلیون دلاری بازارهای مالی آمریکا و GDP برابر با ٩/٢٢ تریلیون دلار در این کشور، شاخص وارن بافت برای آمریکا معادل ٢٣٣ درصد محاسبه شده است.

 

تحلیل تکنیکال بیت کوین

 • همان طور که هفته گذشته پیش بینی شده بود، بیت کوین نوسانات هفتگی خود را با برآیندی منفی به سمت محدوده ٣٠ هزار دلار انجام داد.
 • درصورتیکه کف ٣٠ هزار دلار بیت کوین از دست برود، محدوده های حمایتی مهم بعدی به ترتیب ٢٨ و ٢۴هزار  دلار هستند.
 • با توجه به روند نمودار بیت کوین در تایم فریم ۴ساعته، به نظر می رسد رفته رفته خریداران در حال تضعیف بوده و فروشندگان قدرت بیشتری می گیرند و بدین ترتیب شکست رو به پایین محدوده حمایتی ٣٠ هزار دلار دور از انتظار نیست.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار

 • هفته گذشته شاهد تراکم شاخص دلار در محدوده ٠٠٠ /٩٢ واحد بودیم و به نظر می رسد شاخص دلار در آستانه شکست روبه بالای مثلث خود در این محدوده است، که دراین صورت هدف بعدی مقاومت استاتیک ۴٠٠/٩٣ خواهد بود.
 • محدوده مقاومتی مذکور (۴٠٠/٩٣ (خط گردن الگوی کف دوقلو محسوب می شود، که درصورت شکست آن می توان انتظار شاخص دلار ٣٠٠/٩۴ واحدی را داشت و بطورکلی شاخص دلار را در میان مدت صعودی ارزیابی می کنیم.

تحلیل تکنیکال هر اونس طلا

 • همان طور که پیش بینی شده بود، اونس جهانی طلا موفق شد ۵٠ درصد از موج نزولی پیشین خود را اصلاح و تا سطح قیمتی ٨٣۴,١ دلار رشد کند. سپس مجدداً روندی ٨١٢,١ دلار قرار دارد. نزولی را در پیش گرفته و درحال حاضر در محدوده قیمتی
 • انتظار می رود این موج نزولی ادامه دار باشد و شاهد سطوح پایین تری از قیمت طلا طی هفته های آتی باشیم.
 • اولین محدوده حمایتی مهم بر سر راه قیمت طلا محدوده ٨٠٠,١ دلار است و در صورت شکسته شدن محدوده حمایتی بعدی در محدوده ٧٨٠,١ دلار قرار دارد.

 • منبع خبر : شرکت سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان