ومدیر، اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت را منتشر کرد.

به گزارش کدال بورس امروز، «ومدیر»، اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت را منتشر کرد.

شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری، اعلام کرد: از تاریخ گزارشگری قبلی تغییر با اهمیتی در وضعیت عملکرد مالی شرکت رخ نداده است