شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان اعلام کرد فرصت اعطا شده به این شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار تمدید شد.

به گزارش کدال بورس امروز،شرکت پارسان اعلام کرد: با توجه به رعایت نشدن دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره 757419 مورخ 1400/03/25 ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت 1 ماه را به شرکت تاکید نمود (پیوست 1). با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت 18 روز دیگر تا تاریخ 1400/04/31 تمدید می شود.