شرکت واسپاری ملت 204 میلیارد ریال درآمد عملیاتی در دوره سه ماهه اول سال 1400 کسب کرد.

شرکت واسپاری ملت توانسته است با کسب 204 میلیارد ریال درآمد عملیاتی در دوره سه ماهه اول سال 1400 رشد حدود 10 درصدی در درآمد عملیاتی نسبت به عملکرد سال 99 کسب کند.

همچنین عملکرد شرکت در 3 ماهه اخیر رشد محسوسی داشته و میزان تسهیلات اعطائی شرکت نسبت به دو ماهه گذشته حدود 3 برابر شده و درآمد عملیاتی شرکت در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت حدود 35 درصد رشد داشته است.

واسپاری ملت در خرداد ماه حدود 88 میلیارد ریال از تسهیلات اعطائی قبلی را وصول و در مقابل 123 میلیارد ریال تسهیلات جدید اعطا نموده است.

مانده اصل و فرع تسهیلات اعطائی شرکت در پایان دوره مذکور به مبلغ 5,884 میلیارد ریال و از محل 7,678 فقره قرارداد جاری در شرکت می‌باشد که در بخش های گوناگون و متنوع خودرو سواری، خودرو کار، تججهیزات و املاک و لوازم خانگی بوده است. در حال حاضر سرمایه واسپاری ملت 800 میلیارد ریال می باشد و شرکت با هدف مدیریت ریسک پرتفو در حال حاضر با تعداد زیادی از تولیدکنندگان در زمنه لیزینگ همکاری دارد.