شیران از زمان ریزش بازار بورس در مرداد ماه 99 وارد اصلاح شده است که با توجه به اینکه سه شاخه از الگوی اصلاحی ایجاد شده است می توان الگو را تشخیص داد.

به گزارش بورس امروز، شیران از زمان ریزش بازار بورس در مرداد ماه ۹۹ وارد اصلاح شده است که با توجه به اینکه سه شاخه از الگوی اصلاحی ایجاد شده است می توان الگو را تشخیص داد.

با توجه به اینکه شاخه دوم از الگوی اصلاحی که موج b نام گذاری شده است حدود ۸۰ درصد از موج a (شاخه اول اصلاحی) را ریکاوری کرده است و شاخه سوم که موج c نام گذاری شده است خود اصلاحی می باشد و انگیزشی نیست پس تنها الگو اصلاحی می تواند مثلث یا دیامتریک باشد.

با توجه به اینکه بین امواج اصلاحی در نمودار شیران تشابه زمانی و ساختاری وجود دارد در نتیجه الگوی اصلاحی که در حال شکل گیری است دیامتریک می باشد چون که در دیامتریک تشابه زمانی و ساختاری بین امواج وجود دارد اما بین امواج مثلث تناوب زمانی و ساختاری وجود دارد.

الگوی اصلاحی دیامتریک از ۷ شاخه یا موج ایجاد شده است که با حروف a تا g نامگذاری می شود. که همانطور در نمودار مشخص است موج d از این الگو در حال شکل گیری می باشد. که در این موج می تواند قیمت سهام شیران تا محدوده سقف مرداد ماه که محدوده ۳۵۰۰ تومان است رشد داشته باشد. با بررسی نمودار در درجه بالاتر متوجه میشویم که از نظر زمانی الگو نیاز به زمان بیشتری دارد تا الگوی اصلاحی تکمیل و روند جدید شروع گردد.