در میان شرکت های فعال در بازار سرمایه شاوان همیشه یکی از بهترین ها بوده و هست. نمادی که در اغلب موارد برای سرمایه گذاران خود محل امنی برای سرمایه گذاری بوده است.

به گزارش بورس امروز، در میان شرکت های فعال در بازار سرمایه شاوان همیشه یکی از بهترین ها بوده و هست. نمادی که در اغلب موارد برای سرمایه گذاران خود محل امنی برای سرمایه گذاری بوده است.
در حال حاضر نماد را به لحاظ نموداری مستعد رشد ارزیابی می توان کرد.
هدف ابتدایی۱۰۰هزار ریال و اهداف بعدی نیز به ترتیب ۱۱۹۰۰۰ و سپس ۱۵۱۵۰۰خواهد بود.

  • نویسنده : آقای میروحید مقیمی اصل
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز