در ادامه حرکت اصلاحی بازار، رفته رفته شاهد کاهش فشار عرضه و افزایش تقاضا در متن بازار هستیم.

شاخص کل به عنوان یک نوسان نمای کلی که البته نمیتوان آن را نماینده برایند کل سهام بازار قلمداد کرد به روزهای پایان حرکت اصلاحی خود نزدیک می شود.

حرکت اصلاحی که از مرداد ماه سال گذشته آغاز و تا امروز ادامه داشته است.

برای شاخص طبق نمودار ترسیمی یک رشد کوتاه تا محدوده یک میلیون و دویست و هشت هزار واحدی را میتوان پیش بینی کرد.

پس از کسب عدد مورد اشاره مجدادا با یک ریزش موقتی و نسبتا کوتاه به لحاظ واحد و زمان مواجه خواهیم شد که هدف آن یک میلیون و صد و چهل هزار واحد خواهد بود.

این حمایت می تواند به عنوان نقطه عطف اصلاح فرسایشی شاخص در نظر گرفنه شود.

همچنان به چشم انداز مثبت بازار در میانمدت و بلند مدت معتقدیم.

  • نویسنده : میر وحید مقیمی، کارشناس بازار سرمایه