به گزارش بورس امروز، تازه ترين گزارش ماهانه اوپك (مارس) منتشر شد.بر اساس آن و به نقل از منابع ثانويه بازار نفت، توليد نفت ايران در ماه فوريه ٢٠١٩نسبت به ماه ژانويه ١٢هزار بشكه در روز رشد كرده و به روزانه ٢ميليون و ٧٤٣هزار بشكه در روز رسيده است.(اين يعني بيش از ١ميليون و ٥٠ […]

به گزارش بورس امروز، تازه ترين گزارش ماهانه اوپك (مارس) منتشر شد.بر اساس آن و به نقل از منابع ثانويه بازار نفت، توليد نفت ايران در ماه فوريه ٢٠١٩نسبت به ماه ژانويه ١٢هزار بشكه در روز رشد كرده و به روزانه ٢ميليون و ٧٤٣هزار بشكه در روز رسيده است.(اين يعني بيش از ١ميليون و ٥٠ هزاربشكه صادرات)

نکته قابل توجه آن است که این امار رسمی است و فروش های نفت ایران خارج از کانال و سهمیه بندی اوپک در آن لحاظ نشده است.