شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 ضمن ثبت افزایش سرمایه 55% در این دوره به ازای هر سهم 2,651 ریال سود محقق کرده است.

به گزارش بورس امروز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۵۵% در این دوره به ازای هر سهم ۲,۶۵۱ ریال سود محقق کرده است.

«کگل» با سرمایه ثبت شده ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۹۷,۲۴۳,۸۸۳ میلیون ریال سود محقق کرده است.

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.