مسعود حجاریان کارشناس بازارسرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: رئیس هیات مدیره نقش اساسی در اداره شرکت به عهده دارد از جمله : ۱- باید راهبری هیات مدیره را به عهده بگیرد و از مدیریت و اشراف همه جانبه خود بر حدود وظایف محوله مطمئن شود. ۲- باید از اثربخشی هیات مدیره […]

مسعود حجاریان کارشناس بازارسرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: رئیس هیات مدیره نقش اساسی در اداره شرکت به عهده دارد از جمله :

۱- باید راهبری هیات مدیره را به عهده بگیرد و از مدیریت و اشراف همه جانبه خود بر حدود وظایف محوله مطمئن شود. ۲- باید از اثربخشی هیات مدیره در راهبری شرکت اطمینان حاصل کند.۳- باید دستور جلسات را بصورت موثر در کنترل و هدایت شرکت ، تنظیم کند ۴-او متضمن دریافت اطلاعات صریح و به موقع ، توسط هیات مدیره است ۵- موظف است رابطه اثر بخش با هیات مدیره و سهامداران برقرار کند.۶- باید نقش موثر اعضای غیر موظف را مشخص کند.

۷-باید هیات مدیره را به درستی اداره کند بطوریکه:- جلسات مطابق برنامه تشکیل شود – نقطه نظرات اعضاء در دستور و صورت جلسه لحاظ شود ، – برای بررسی موضوعات پیچده و تصمیم گیری ، زمان کافی اختصاص یابد. – مصوبات جلسه تدوین و درپایان جلسه به امضای حاظرین برسد.

۸- اجرای مصوبات هیات مدیره را در زمان آن پیگیری کرده و از گزارش آن در هیات مدیره مطمئن شود.۹- از استقرار ، کفایت و اثر بخشی حاکمیت شرکتی و کمیته های آن اطمینان حاصل نماید .

بیشتر بخوانید:  افزایش شفافیت بازار با اصلاح مقررات در بازار پایه