محاسبه جریمه دیرکرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر درآمد نقل و انتقالات ملک موضوع مواد ۵۹،۶۳ و۷۴ قانون مذکور برای اشخاص حقیقی.

به گزارش بورس امروز، با عنایت به حکم ماده ۸۰ قانون در خصوص پرداخت مالیات در مواعد مشخص، عدم پرداخت مالیات در سررسید مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون می شود.

با توجه به اینکه در ماده ۱۹۰ جریمه مد نظر قانونگذار مربوط به مالیات عملکرد می باشد بنابراین درآمد نقل و انتقالات ملک توسط اشخاص حقیقی که در قالب فعالیت عملکردی آنان می باشد مشمول جریمه نیز نمی گردد.

بیشتر بخوانید:  گزارش بازار بورس امروز شنبه 9 مهرماه 1401/کاهش بیش از 6 هزار واحدی شاخص کل بورس