شرکت پتروشیمی شیراز در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 به ازای هر سهم 6,081 ریال سود محقق کرده است.

به گزارش بورس امروز، شرکت پتروشیمی شیراز در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازای هر سهم ۶,۰۸۱ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۸% افزایش داشته است

«شیراز» با سرمایه ثبت شده ۵,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۳۱,۰۱۵,۲۹۸ میلیون ریال سود محقق کرده است.

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.