تحلیل تکنیکال خزر (الیوتی)

خزر درون یک موج انگیزشی قوی از درجه اصلی می باشد. که اکنون وارد موج 4 اصلاحی از درجه اصلی شده است.

خزر توانسته در قالب موج 3 اصلی از سقف کانال صعودی عبور کند. که نشان می دهد سیکل 5 موجی اصلی از نوع 3 ممتد می باشد. خزر اکنون وارد موج 4 اصلی که از نوع اصلاحی می باشد شده است که با توجه به موج دوم اصلی که به صورت زیگزاگ بوده است و طبق قانون تناوب موج 4 می تواند فلت یا مثلث باشد. که اکنون موج a از آن را تکمیل کرده است و به سقف کانال شکسته شده بوس وداع زده است. با توجه به اینکه فرض را بر فلت یا مثلث گرفتن موج 4 قرار داده ایم در قالب موج b می تواند قیمت آن تا محدوده سقف قبلی در 470 الی 500 تومان رشد کند. و در میان مدت در محدوده 350 تا 500 تومان نوسان خواهد کرد و بعد از تکمیل موج اصلاحی در بلندمدت وارد دامنه موج 5 اصلی و شکستن سقف قبلی خواهد شد.

از منظر تکنیکالی هم بعد از شکست سقف کانال به سقف کانال شکسته شده بوسه وداع زده است و می تواند به سمت قبلی حرکت کند.

 

تحلیل گر: امیر نوری

آخرین اخبار فنرسازی زر

چیزی یافت نشد !