پتاسیل های تکنیکال - بورس امروز
فسا سوار بر امواج ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

فسا سوار بر امواج

این نماد وزنه بنیادین خاصی در حال حاضر نداشته و صرفا پتاسیل های تکنیکال این نماد با توجه به اقبال در گروه پتروشیمی و محصولات شیمیایی خودنمایی می کند.