نرخ ابطال - بورس امروز
بررسی تفاوت بین نرخ های صدور، ابطال و نرخ آماری در صندوق های سرمایه گذاری ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

بررسی تفاوت بین نرخ های صدور، ابطال و نرخ آماری در صندوق های سرمایه گذاری

در این پادکست؛به بررسی صندوق های سرمایه گذاری،پرداخته شده است.