مدیر ریسک و مهندسی مالی تامین سرمایه امید - بورس امروز
تقویت فرهنگ سرمایه گذاری در مسیری شفاف ۲۰ مهر ۱۳۹۸

تقویت فرهنگ سرمایه گذاری در مسیری شفاف

عسکری گفت: حجم معاملات فعلی، منطبق بر شرایط آرمانی نیست و پیش بینی می شود این حجم از معاملات با رشد حداقل ۵۰ درصدی در یکسال آتی همراه باشد که در صورت تحقق، دستاورد بزرگی برای بازار سرمایه خواهد بود.