مدیرعامل بورس تهران - بورس امروز
ورود ۳۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به بورس ۲۰ مهر ۱۳۹۸
از ابتدای سال رقم خورد:

ورود ۳۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به بورس

مدیرعامل بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که در قالب اصل ۴۴ باید واگذار می‌شوند روش‌های واگذاری را باید به نحوی تغییر دهند که بتوانند سرمایه‌گذاران صاحب صلاحیت را بیابند و از طریق مکانیزم شفاف بورس می‌توان این شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاران با اهلیت واگذار کرد.