مجتبی فریدونی - بورس امروز
بررسی بانک های توسعه ای ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

بررسی بانک های توسعه ای

در این پادکست؛به بررسی بانک های توسعه ای،پرداخته شده است.

تاثیر تحریم ها بر تأمین مالی و فاینانس ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

تاثیر تحریم ها بر تأمین مالی و فاینانس

در این پادکست؛به بررسی تاثیر تحریم ها بر تأمین مالی و فاینانس،پرداخته شده است.

تسهیلات بانک توسعه اسلامی در تأمین مالی و فاینانس ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

تسهیلات بانک توسعه اسلامی در تأمین مالی و فاینانس

در این پادکست؛به بررسی تسهیلات بانک توسعه اسلامی در تأمین مالی و فاینانس،پرداخته شده است.

موسسات حسابرسی بین المللی در تأمین مالی و فاینانس ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

موسسات حسابرسی بین المللی در تأمین مالی و فاینانس

در این پادکست؛به بررسی موسسات حسابرسی بین المللی در تأمین مالی و فاینانس،پرداخته شده است.

دریافت رتبه اعتباری در تأمین مالی و فاینانس ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

دریافت رتبه اعتباری در تأمین مالی و فاینانس

در این پادکست؛به بررسی دریافت رتبه اعتباری در تأمین مالی و فاینانس،پرداخته شده است.

بررسی گارانتی های مورد نیاز برای تأمین مالی و فاینانس ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

بررسی گارانتی های مورد نیاز برای تأمین مالی و فاینانس

در این پادکست؛به بررسی گارانتی های مورد نیاز برای تأمین مالی و فاینانس،پرداخته شده است.

بررسی تضامین در تأمین مالی و فاینانس ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

بررسی تضامین در تأمین مالی و فاینانس

در این پادکست؛به بررسی تضامین در تأمین مالی و فاینانس،پرداخته شده است.

بررسی تعیین نرخ تأمین مالی و فاینانس ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

بررسی تعیین نرخ تأمین مالی و فاینانس

در این پادکست؛به بررسی تعیین نرخ تأمین مالی و فاینانس،پرداخته شده است.

تحلیل تأمین مالی و فاینانس ۰۹ خرداد ۱۳۹۷

تحلیل تأمین مالی و فاینانس

در این پادکست؛به بررسی تحلیل تأمین مالی و فاینانس،پرداخته شده است.