فعال اقتصادی - بورس امروز
شماره۳۱نشریه بورس امروز دی ۹۷ ۱۷ دی ۱۳۹۷

شماره۳۱نشریه بورس امروز دی ۹۷

سی و یکمین شماره بورس امروز با عنوان : " بازار ۹ ماهه و تحریم های ۹۰ روزه ".